Replies to election questionnaire to political parties now available

Newsletter 40. [Winter 2010] now available

Interesting RTE podcast which mentions access rights in Spain

 

 

Cé Muidne?

Is eagraíocht dheonach í Keep Ireland Open ina bhfuil idir bhaill aonaracha agus líon mór grúpaí ar suim leo an timpeallacht agus an saol amuigh faoin spéir. I measc na ngrúpaí tá

An Óige, cumainn éagsúla na nGasóga is na mBanóglach, Cumann Faoileoireacht-chrochta agus Parafaoileoireachta na hÉireann, Nasc Tuaithe na hÉireann,, Cónaidhm Cumann Staire Áitiúila, Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann, agus go leor grúpaí agus eagraíochtaí eile.

Céard a dhéanaimid?

Is é Keep Ireland Open an t-aon eagraíocht dheonach náisiúnta atá i mbun feachtais ag lorg rochtana réasúnta ar an tuath in Éirinn do lucht úsáidte na tuaithe mar chaitheamh aimsire, idir shléibhte, chladaí, locha, aibhneacha, séadchomharthaí stairiúla agus áiseanna nádútha eile.

Táimid ag lorg cearta slí dlithiúla, le comharthaí soiléire orthu – go háirithe ar thalamh íseal, maraon le saor-chead siúil ar thailte airde agus i gceantair iargúlta. Tá feachtas ar bun againn freisin i gcoinne fál sreinge deilgní, atá forleathan, go háirithe in iarthair na tíre, atá gránna agus a choscann rochtain ar an tuath.

Is é an príomh-chuspóir atá againn reachtaíocht a thugann cead rochtana ar an tuath do lucht a úsáidte mar chaitheamh aimsire a bhaint amach.

Is é an ról atá againn stocaireacht a dhéanamh ar an Rialtas, ar pholaiteoirí, ar eagraíochtaí turasóireachta agus ar ghrúpaí eile chun rochtain ar an tuath a chosaint agus a fheabhsú.

Scríobhaimid altanna agus foilsítear litreacha linn sna nuachtáin náisiúnta agus áitiúla agus déanaimid ár gcás a phlé go minic ar theilifís is ar an raidio.

Déanaimid taifead ar agus poiblíocht i leith limistéir ina bhfuil cosc ar rochtain. Déanaimid taighde freisin ar an staid rochtana is mó fábhar go mór i dtíortha eile na hEorpa.

Thugamar cás to dtí an tAontas Eorpach ag gearán faoi úsáid iomarcach fál sreinge deilgní in Éirinn (cás atá leanúnach ach rathúil go dtí seo).

Déanaimid iarracht freisin argóintí maidir le rochtain a réiteach de réir mar a tharlaíonn siad (ach le líon teoranta baill ghníomhacha ní féidir linn plé ach le cuid de na cásanna is simplí). Is é an cur chuige atá againn teacht ar réiteach ar na haighnis seo go luath chun cruachan dhearcthhaí agus seasaimh dhaingne a sheachaint. Ach níl na hacmhainní againn a ligfeadh dúinn dul i ngleic leis na cásanna go léir de réir mar a tharlaíonn siad, ról ar chóir a bheith ag na húdaráis áitiúla nó turasóireachta.

Déanaimid monatóireacht ar phleananna forbartha na n-údarás áitiúil uile agus déanaimid aighneachtaí maidir le cearta slí - tasc ollmhór. Foilsímid nuachtlitir ráithiúil freisin agus déanaimid an suíomh gréasáin seo a chothabháil.

 

KIO – gearrthuairis

Bhunaigh grúpa a raibh feirmeoirí in Iarthair na hÉireann ina measc KIO ar dtús i 1994 – agus Jackie Rumley atá ina uachtarán ar KIO faoi láthair san áireamh – mar fhreagairt ar fhálú agus fho-roinnt 2,400 acra coimíneachta. De bharr cás Ard Cúirte agus éisteacht ó bhéal ag an mBord Pleanála i gCaisleán an Bharraigh cuireadh cosc le fálú na coimíneachta seo.

Mar thoradh air seo thosaigh an grúpa ag dul i dteagmháil le siúlóirí cnoc agus thuig siad nach raibh grúpa ar bith ag labhairt amach ar son cearta siúlóirí.

Ó shin i leith tá KIO tiomnaithe do chaomhnú agus do bhunú cearta rochtana ar an tuath. San áireamh tá rochtain ar ár sléibhte, locha, aibhneacha agus limistéir chósta.

Faoi láthair is brateagraíocht é KIO go bunúsach a thugann le chéile comhlachais áineasa éagsúla a bhfuil na haidhmeanna céanna acu. Chomh maith leis sin tá go leor baill aonaracha againn agus de réir a chéile tá aithint á tabhairt do bhailíocht ár sainordaithe ag na húdaráis agus téann idir rialtas agus údaráis aitiúla i gcomhairle linn níos mó maidir le cúrsaí rochtana agus le saincheisteanna gaolmhara.

Is eagraíocht neamhspleách, dheonach, neamh-pháirtí polaitíochta, neamhshainchreidmheach í KIO.

Mar a fheicfidh tú sna leathanaigh a leanann, is beag cearta rochtana ar an tuath atá ag lucht a húsáidte mar chaitheamh aimsire. Is trí bhrústocaireacht agus feachtais thiomanta agus leanúnacha amháin gur féidir an scéal a chur ina cheart. Tá suil againn go mbreathnóidh tú ar na leathanaigh seo agus ansin go mbeartóidh tú dul i bpáirtíocht linn. Ná fág faoi dhuine éigin eile é!

Ní do shiúlóirí cnoc tiomnaithe amháin é Keep Ireland Open, ach do gach éinne a dteastaíonn uathu rochtain ar an tuath, siúlóirí, éaneolaithe, seandálaithe, staraithe, canúálaithe, slatiascairí – ceart atá bainte amach i dtíortha eile le blianta fada.

Tá baill de dhíth orainn lena thaispeáint go bhfuil daoine ann ar chuma leo faoi chúrsaí rochtana. Tá sé riachtanach a léiriú go bhfuil tacaíocht láidir againn nuair a théimid chun cainte le polaiteoirí. Tá cabhair ag teastail uainn inár gcuid oibre.

 

 

Má theastaíonn uait muid a chur ar an eolas maidir le fadhb ar bith i do cheantar cuir ríomhphost chugainn le do thoil ag info@keepirelandopen.org

Cé Muidne | Ábhair Aighnis | Aidhmenna_kio | Conas Clárú mar Bhall | Nuachtlitir | Sean-Nuachtlitreacha | Litreacha | Roinnt Fadhbanna | Naisc | Fóto-Ghailearaí | Déan Teagmháil Linn